Onze missie; de wanhoop voorbij

Anjana Gort, oprichter van MissionPuppy:

“Ik heb de bittere pijn van trauma ervaren. Ik heb jaren de eenzaamheid van ernstige, langdurige anorexia gevoeld. Ik heb tranen gelaten omwille van de fysieke schade die het gevolg was. Ik weet wat onveiligheid betekent, hoe het voelt. Ik weet echter ook weer hoe geluk voelt. Ik heb ervaren wat het betekent om iets te overstijgen. Ik weet wat overwinning betekent, en hoe het voelt.

In 2009 is mijn leven drastisch veranderd door de komst van Luca in mijn leven. In 2010 wist ik dat ik mijn ervaringen positief wilde gebruiken, ik schreef alles op en was bezig met de ontwikkeling van een methode die ik in 2011 voor het eerst publiceerde en bekendheid gaf middels o.a. lectures en interviews. In 2012, na het afronden van diverse opleidingen, zette ik MissionPuppy op. MissionPuppy heeft sindsdien een positieve en essentiële, en regelmatig levensveranderende bijdrage mogen leveren aan de levens van vele jongeren. Ik werk om anderen te besparen wat ik heb moeten meemaken (preventiewerk), daarnaast werk ik als ervaringsprofessional (hulpverlening / coaching, counseling) om anderen aan te reiken wat mijzelf zo geholpen heeft, aangevuld met latere verworven ervaringen en competenties.”

Warm, betrokken, deskundig en ervaren

Stichting MissionPuppy Nederland heeft zichzelf vanaf het begin tot doel gesteld zich toe te leggen op een jonge doelgroep die binnen de reguliere zorg nogal eens tussen wal en schip raakt, of vast loopt, omdat er sprake is van (zeer) complexe situaties en/of comorbiditeit. Wij wensen daarbij een aanvulling te zijn op, en werken graag samen met de reguliere zorg.
Ernstige eetproblematiek, en in het bijzonder anorexia, is al sinds 2012 ons grootste expertise. Sinds 2015 werkt MissionPuppy met een bredere doelgroep, waarbij comorbiditeit meer ruimte heeft gekregen, omdat er juist bij hardnekkige eetproblematiek regelmatig sprake is van comorbiditeit als PTSS, angsten (sociale angst, faalangst,..) , of autisme. We maken onderscheid tussen internaliserende problematiek (angstig, teruggetrokken gedrag, somberheid en psychosomatische klachten), traumagerelateerde problematiek (reactieve hechtingsstoornissen, posttraumatische stressstoornis / PTSS, CPTSS) en autisme spectrum stoornissen / ASS (voorheen nog onderverdeeld in verschillende subtypen van autisme, bv. het Syndroom van Asperger, door sommige deskundigen ook wel ‘High-Functioning Autism’ genoemd).

In het geval van internaliserende problematiek is er vaak sprake van stil en teruggetrokken gedrag. Vaak zijn er problemen in de sociale en/of emotionele ontwikkeling, op school is er vaak sprake van faalangst, concentratieproblemen en onderpresteren. Soms gaan problemen gepaard met psychosomatische klachten als terugkerende, niet medisch te verklaren, buikpijn en hoofdpijn.

In het geval van traumagerelateerde problematiek is er vaak sprake van wat we noemen ‘vroege en langdurige interpersoonlijke traumatisering’, al dan niet in combinatie met verwaarlozing, en de onveiligheid die daar, in het bijzonder op vroege kinderleeftijd, het gevolg van is. Een en ander kan zich uiten in o.m. nachtmerries, slaapproblemen, herbelevingen, flashbacks of dissociaties, problemen met vertrouwen en hechting, overmatige schrikreacties, verhoogde prikkelbaarheid, gevoelens van vervreemding – bv. het niet voelen van honger en dorst,…. enz.

Bij autisme zien we vaak een overmatige prikkelgevoeligheid (onderprikkeling komt ook voor), een andere verwerking van informatie, moeite met wat we noemen ‘centrale coherentie’, moeite met planning en plotselinge veranderingen, moeite met ‘social talk’, moeite met het maken van oogcontact, een sterke behoefte aan duidelijkheid, overzicht en structuur en een sterke interesse voor bepaalde onderwerpen (fixatie). Sommige jongeren met autisme hebben veel moeite met ‘The Theory of Mind’ (het kunnen begrijpen dat het perspectief van een ander kan afwijken van dat van jouzelf, zonder dat het ‘fout’ is). Veel jongeren hebben moeite met het interpreteren van gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal, wat hen onzeker kan maken in het sociale contact. Het is daarnaast goed om te weten dat autisme zich bij meisjes heel anders kan uiten dan bij jongens. Bij meisjes valt autisme doorgaans veel minder op, omdat zij vaak heel goed in staat zijn sociaal gedrag te imiteren, echter zonder de eigenlijke betekenis ervan te begrijpen. Omdat dit haast niet vol te houden is, ontwikkelen veel meisjes internaliserende problematiek. Meisjes krijgen vaak pas laat een diagnose autisme. Zij worden eerder omschreven als ‘hoogsensitief’, waarbij er soms sprake is van een grijs gebied.

Ten aanzien van eetstoornissen spreken wij liever van ernstige eetproblematiek, dan van een eetstoornis, omdat:
1. het woord ‘eetstoornis’ de suggestie kan wekken dat er een stoornis op het gebied van eten speelt, terwijl het eerder een probleem is dat zich rondom eten uit. Het eigenlijke probleem ligt doorgaans veel complexer, waarbij allerlei factoren (medische, genetische, biologische, biochemische, psychologische, maatschappelijke, sociologische) een rol kunnen spelen;
2. het woord ‘eetstoornis’ het idee kan geven dat er sprake is van een stoornis, alsof dit een levenslange situatie is. Wij weten echter dat volledige genezing mogelijk is, en daarom spreken we liever van een ernstig eetprobleem;
3. het woord ‘eetstoornis’ het idee kan wekken dat er sprake is van een stoornis, volledig verweven met iemands zijn, in plaats van dat sprake is van een losstaand probleem. Zeker in de meest acute fase van de ziekte ervaren veel jongeren het vechten tegen anorexia alsof zij moeten vechten tegen zichzelf, wat heel beangstigend kan voelen. Dat er toch een scheidingslijn is, blijkt wanneer de hond inspringt en jongeren bewust maakt van hun eigen, gezonde ik. Deze scheidingslijn aanbrengen is essentieel om te kunnen genezen, waarbij volledig herstel absoluut mogelijk is.

Dit alles ter aanvullende informatie.

Kwaliteit(skeurmerk)

Stichting MissionPuppy Nederland is inmiddels tamelijk ervaren op het gebied van eetstoornissen en veelvoorkomende comorbiditeit (PTSS, ASS, (faal)angst), en de inzet van honden voor en bij deze doelgroep. In 2017 werd een uitgebreid, onafhankelijk onderzoek afgerond naar het succes achter onze doorlopend hoge beoordelingen. Onze methode, die inmiddels te boek staat als de ‘MissionPuppy methode’ bleek nu bewezen succesvol.

Met betrekking tot de toekomst hebben wij onszelf tot doel gesteld onze kwaliteit hoog te houden en naar de toekomst toe nog verder te verbeteren, om meer jongeren te helpen middels verdere uitbreiding van onze activiteiten, middels het delen van kennis en ervaring met collega-professionals, en middels het ontwikkelen van een keurmerk. Tot slot blijven wij in goed contact met de zorgverzekeraars; er zijn belangrijke ontwikkelingen op dit gebied. (Wij hebben onlangs bericht gekregen dat op dit moment (september 2019) serieus gesproken wordt over de mogelijkheid om trajecten van MissionPuppy per 2021 te gaan vergoeden!)

Persoonlijk en toegankelijk

MissionPuppy streeft ernaar hoogkwalitatieve, persoonlijke zorg te bieden. Dat betekent dat wij met jou mee kunnen kijken naar wat het best past bij jouw situatie. We hebben door de jaren heen verschillende vormen van hulp binnen onze ‘MissionPuppy methode’ ontwikkeld, waaronder o.m.:

  • Het opleiden van hulphonden (tegenwoordig ook wel assistentiehonden genoemd)
  • Canistherapie / AAT (een therapievorm door een ervaren counselor waarbij honden een sleutelrol hebben)
  • AAA / AAI
  • Coaching en counseling
  • Werkgroepen en zelfhulpgroepen
  • E-coaching
  • Preventiewerk
  • Kennisoverdracht

Door allerlei eigen bijdragen en het teruglopen van vergoedingen kost het verkrijgen van hulp tegenwoordig veel geld, al is die nog zo broodnodig. Het opleiden van een hulphond in het bijzonder, kost veel geld vanwege allerlei testen, kwaliteitseisen en natuurlijk de intensiteit van training, socialisatie en opvoeding. Een hulphond voor deze specifieke doelgroep wordt veelal nog niet (volledig) vergoed.
Omdat veel van onze cliënten al jong met heftige problemen kampen, zijn zij vaak niet of onvoldoende in staat naar school te gaan, een opleiding te volgen en zich voor te bereiden op betaald werk of, als zij al een opleiding hebben kunnen afronden, betaald werk vol te houden.

Wanneer er een indicatie is voor een hulphond, is problematiek dusdanig dat er sprake is van een ernstige belemmering op het functioneren. Onze doelgroep heeft doorgaans veel zorgkosten en moet in veel gevallen rondkomen van een Wajong uitkering (jongerenuitkering). Om deze reden heeft MissionPuppy er vanaf het begin naar gestreefd tarieven zo laag mogelijk te houden. Als wij eigen onderzoek van onze cliënten mogen geloven, is MissionPuppy al jaren de best betaalbare hulphondenschool van Nederland. In ons specialisme zijn we ook nog eens het meest ervaren, maar daar betaalt u niet voor. Bij MissionPuppy werken we vanuit ons hart. (Om deze werkwijze vol te kunnen houden, zijn wij wel afhankelijk van financiële steun. Hier kunt u meer informatie vinden over de verschillende wijze waarop u ons financieel, of in de vorm van goederen of diensten, kunt steunen.)

Specialistisch en ervaringsdeskundig

MissionPuppy Nederland is ontwikkeld vanuit eigen ervaring. MissionPuppy heeft vanaf het begin gestreefd naar ervaringsdeskundige coaches, counselors en trainers; mensen die weten wat onze jongeren doormaken. Een ieder die bij MissionPuppy werkzaam is, is tweezijdig onderlegd, of daartoe op dit moment in opleiding. Zo zijn mensen naast het werk voor MissionPuppy bijvoorbeeld werkzaam in de zorg of maatschappelijke dienstverlening, en natuurlijk zijn zij kynologisch voldoende onderlegd. Tot slot hebben zij allen eigen ervaringen doorgemaakt, sommigen met een eetstoornis in het verleden, anderen met PTSS, of combinaties hiervan. Deze tweezijdige onderlegging en eigen doorgemaakte ervaringen leidt ertoe dat zij aantoonbare kennis, vaardigheden en competenties bezitten ten aanzien van zowel het werken met onze jongeren, als het werken met (opgroeiende) honden. Ervaring heeft aangetoond dat dit toch wel essentieel is geweest voor, en heeft bijgedragen aan het succesconcept van MissionPuppy.

Lees verder over onze visie:

Onze visie