Al ruim zeven jaar een begrip

MissionPuppy Nederland is bij monde van Anjana Gort actief sinds 2011 (research en onderzoek, lanceren en publiceren van website, werkwijze en methode, interviews, spreken voor Assistance Dogs Europe (ADEu), informeren van gespecialiseerde centra, klinieken en zorgverzekeraars, ..), en is officieel als stichting van start gegaan in 2012. We bestaan inmiddels ruim zeven jaar. Zeven jaar waarin heel veel is gebeurd. Mooie doorbraken en hoopgevende ontwikkelingen voerden steeds de boventoon.

Bewezen effectief

In 2016 en 2017 vond er een onafhankelijk onderzoek plaats naar de effectiviteit van onze hulphonden (wettelijk ook wel “assistentiehonden” genoemd). Uit dit onderzoek kwam naar voren dat onze hulphonden op verschillende wijzen bijdragen aan herstel en genezing. Zo concludeerden de onderzoekers onder meer dat:

  1. er op alledrie de onderzochte gebieden – fysieke gesteldheid, mentale gesteldheid en het vervullen van maatschappelijke rollen – een duidelijke bijdrage van de hond zichtbaar is.
  2. dat de hond structuur biedt en jongeren die herstellende waren van onder meer depressieve klachten, ernstig trauma en / of een ernstige eetstoornis motiveerde tot gezond en leeftijdsadequaat gedrag.
  3. dat de hond ervoor zorgde dat de jongeren minder afhankelijk waren van andere mensen en van hun sociale netwerk
  4. angst en paniekgevoelens duidelijk meetbaar afnamen sinds de komst van de hond.

Eén van de mooiste conclusies uit dit onderzoek was dat de functionele interventies die de hond uitvoert er volgens de onderzoekers de oorzaak van zijn dat er een daling is in het aantal crisismomenten onder onze jongeren. Eén van deze functionele interventies is bv. het signaleringswerk van de hond. We citeren hieronder een stukje uit de conclusie van het onderzoek ‘Samen op weg naar herstel’, een onderzoek van Janssen, de Jong en Knol, 2017:

“De onderzoekers concluderen dat MissionPuppy een bijdrage levert aan het social work werkveld door een unieke manier van begeleiding te hanteren. De verschillen die MissionPuppy heeft met andere organisaties, kunnen een factor zijn in de hoge mate van bijdrage die geleverd wordt aan het herstelproces van hun cliënten. Zo staat MissionPuppy 24 uur paraat voor cliënten in tijden van crisis, wat een soort ‘vangnet’ is. Er kan geconcludeerd worden dat de bijdrage van de assistentiehond aan het herstelproces van de cliënten van MissionPuppy, bovenstaande aspecten omvat.”

‘MissionPuppy methode’

De hierboven beschreven methode is de methode zoals die in 2010 / 2011 door Anjana is ontwikkeld, in 2011 is gepubliceerd, en in 2012 in gebruik is genomen via het werk van Stichting MissionPuppy Nederland, een initiatief van Anjana Gort. Kenmerkend voor deze methode is, we citeren uit het onderzoek Samen Sterk op Weg naar Herstel:

“Stichting MissionPuppy Nederland, hierna te noemen MissionPuppy, coacht kinderen, jongeren en volwassenen met complexe psychische problematiek in het zelfstandig opleiden van hun eigen assistentiehond. Dit wordt teamtraining genoemd. MissionPuppy biedt hiernaast zorgondersteuning op maat. Deze bestaat uit zorg aan huis en een online bereikbaarheid van 24 uur per dag. MissionPuppy staat voor meer dan assistentiehonden opleiden alleen. Zij coachen en begeleiden ook, zorgen elke dag voor chatbereikbaarheid op een vast tijdstip en streven daarnaast naar bereikbaarheid buiten officiële werktijden om, waar het urgente zaken betreft.”

Tegenwoordig wordt onze werkwijze breder opgepakt en staat nu ook wel bekend als de ‘MissionPuppy methode’.
(! Let wel: wij hebben geen zicht op de kwaliteit van andere organisaties die inmiddels onze methode als geheel, of delen daarvan, hebben overgenomen. Wij zijn wel bezig met de ontwikkeling van een keurmerk.)

Lees verder over onze missie:

Onze missie